INTEGRITETSPOLICY

Vi på RE Fastigheter är måna om att hantera personuppgifter vi samlar in om dig på ett korrekt och ansvarfullt sätt. Vi har därför genomfört ett omfattande internt arbete för att säkerställa våra rutiner inom informationssäkerhet samt anpassat vårt arbetssätt för att möta de höjda krav som den nya dataskyddsförordningen GDPR krävde från och med 2018.

Vår integritetspolicy beskrivs nedan. Där beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar och till vilket syfte vi gör det. Policyn beskriver även hur du som enskild person kan agera om du har frågor eller funderingar om dina sparade uppgifter. Din integritet är viktig och vi rekommenderar därför att du läser denna informationstext för att lära dig mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som personuppgifter. RE Fastigheter behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss samt en tid efter att du upphört vara kund hos oss.  Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig på ett antal olika sätt, till exempel när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss via mail, brev, telefon, eller när du ingår hyresavtal. Denna information kan vara namn, personnummer, kontaktinformation, inkomstuppgifter, kontonummer och aktivitetsloggar.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
RE Fastigheter i Linköping AB , med adress Drottningtorget 1 D, 582 52 Linköping, organisationsnummer 556718-0988 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du anmäler intresse för en av våra lägenheter

RE Fastigheter samarbetar med HomeQ när det gäller publicering och uthyrning av våra hyreslägenheter. Vi lägger ut lediga hyreslägenheter på HomeQ och du anmäler ditt intresse genom att registrera dig hos HomeQ. På så sätt är HomeQ personuppgiftsansvarig för dina uppgifter hos dem. När du sedan anmäler ditt intresse för en av våra hyreslägenheter blir vi personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar i anslutning till din specifika intresseanmälan. Detta gör vi i syfte att administrera din anmälan. De behandlingar vi gör bygger uteslutande på uppgifter du själv har angivit hos HomeQ. Dina uppgifter raderas hos oss i anslutning till att du drar tillbaka din intresseanmälan eller vi skrivit hyreskontrakt med annan sökande. För det fall du erbjuds lägenhet hos RE Fastigheter kommer vi att spara de uppgifter som krävs för att administrera hyresförhållandet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter till exempel när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar. När vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme. När vi hyresförhandlar eller när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan även komma att aktivitetslogga till exempel passage med elektroniska nycklar och tidsbokning av tvättstugor. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet eller ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det krävs av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.     

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år, till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.