Ansökan om DIREKTbyte

För att genomföra ett lägenhetsbyte krävs beaktningsvärda skäl och att du som ansöker måste fylla i och skicka in en bytesblankett till RE Fastigheter. Handläggningstiden är minst en kalendermånad från det att komplett ansökan kommit RE Fastigheter tillhanda. Komplett ansökan innebär ifylld blankett inklusive kompletterande handlingar.

Vi kommer skriftligen meddela er om lägenhetsbytet blir godkänt eller inte. 

Om bytet blir godkänt uppmanas du att ta kontakt med RE Fastigheter för en avflyttningsbesiktning av lägenheten. Besiktningen ska vara godkänd senast två veckor före flyttdag. Om besiktningen resulterar i anmärkningar som ska bekostas av den avflyttade hyresgästen så ska dessa kostnader vara betalda innan lägenhetsbytet sker. När besiktningen väl är utförd och alla parter är överens så sker kontraktsskrivning. Kontraktets startdatum blir den första i nästföljande månad efter besiktningsdagen.

Följande handlingar ska komplettera bytesansökan:
  • Personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst.
    Beställning av personbevis görs hos Skatteverket.
  • Kopia på lägenhetskontrakt för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt
  • Boendereferens på inflyttande hyresgäst.
  • Arbetsgivarintyg / inkomstintyg på inflyttande hyresgäst.