Riktlinjer staket och altan

Avser enplans-lägenheterna i Sturefors

Skriftligt godkännande ska alltid erhållas från fastighetsägaren innan utförande!

Staket

För att få uppföra ett staket på den tomt som ingår i hyresavtalet måste följande kriterier vara uppfyllda. 

  1. Staketets högsta punkt får inte överskrida 100 cm.
  2. Staketet ska utföras i trä med stående spjälor.
  3. Stolphattar får utföras i metall eller trä.
  4. Staketet ska vara träfärgat (tryckt virke) alternativt brunlaserat.
  5. Spjälor ska monteras med luftspalt emellan (minst 30 mm).
  6. Placering av staketet ska skriftligen godkännas av RE Fastigheter innan montering.

OBS! hyresgästens skötselansvar för buskar och gräs förändras inte av att staket monteras utan eventuella buskar och gräsytor utanför staket åligger hyresgästen att sköta.

Altan

För att få uppföra en altan på den tomt som ingår i hyresavtalet måste följande kriterier vara uppfyllda.

  1. Trallgolv ska utföras med tryckt virke alternativt lärk eller värmebehandlad furu.
  2. Trallgolvet får inte sticka ut mer är 3 meter från fasad och den totala ytan får inte överstiga 15 kvm.
  3. Trallgolvet får inte byggas högre än 30 cm från befintlig marknivå.
  4. Staketet ska utföras i trä med stående spjälor.
  5. Stolphattar får utföras i metall eller trä.
  6. Staketet ska vara träfärgat (tryckt virke) alternativt brunlaserat.
  7. Spjälor ska monteras med luftspalt emellan (minst 30 mm).
  8. Tak får byggas på altanen med en total yta om max 15 kvm, takkonstruktion ska byggas av tryckt virke och taktäckning ska 
vara i plast.
  9. Takhöjden får inte vara högre än underkant hängränna – 15 cm. Takavvattning ska omhändertas på den egna tomten. Takfallet ska vara ut från befintlig fasad.
  10. Infästning i befintlig fasad ska göras så fukt ej kan tränga in i befintlig konstruktion.
  11. All byggnation byggs på egen risk och hyresgästen tar fullt ansvar för hela byggnationen och eventuell skador som kan uppstå på befintlig fasad och tomt.
  12. Vid avflyttning ska tomten återställas fullt ut om nästa hyresgäst inte önskar ta över altanbyggnationen.
  13. Innan byggnation påbörjas ska placering och utförande presenteras för RE Fastigheter och skriftligen godkännas av  RE Fastigheter. Godkännandet åsidosätter inte hyresgästens ansvar för byggnationen.