Ansökan om lägenhetsbyte

För att genomföra ett lägenhetsbyte krävs beaktningsvärda skäl och att du som ansöker måste fylla i och skicka in en bytesblankett till RE Fastigheter. Handläggningstiden är minst 1 månad från det att komplett ansökan kommit
RE Fastigheter tillhanda. Komplett ansökan innebär ifylld blankett inklusive kompletterande handlingar.

Så snart ansökan har kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse på mottagen ansökan (bekräftelse kan även ges via e-post om denna är ifylld på blanketten). Efter mottagen ansökan går vi igenom alla handlingar och stämmer av med den tilltänkta hyresgästens nuvarande hyresvärd för att få hyresreferenser och för att höra hur de ställer sig till bytet. Därefter får du som ansökt om lägenhetsbyte skriftligt besked huruvida bytet blir godkänt eller inte.

Om bytet blir godkänt uppmanas du att ta kontakt med RE Fastigheter för en avflyttningsbesiktning av lägenheten. Besiktningen ska vara godkänd senast två veckor före flyttdag. Om besiktningen resulterar i anmärkningar som ska bekostas av den avflyttade hyresgästen så ska dessa kostnader vara betalda innan lägenhetsbytet sker. När besiktningen väl är utförd och alla parter är överens så sker kontraktsskrivning. Kontraktets startdatum blir den första i nästföljande månad efter besiktningsdagen.

Följande handlingar ska komplettera bytesansökan:
  • Personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst.
    Beställning av personbevis görs hos Skatteverket.
  • Kopia på lägenhetskontrakt/köpehandlingar för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt
  • Arbetsgivarintyg på inflyttande hyresgäst.
    Arbetsgivarintyg